Tessuti

Glazed porcelain stoneware

4 Colours
3 Sizes

60x60 30x60 31x62

Gallery

Colours available

Tessuti Beige
Tessuti Brown
Tessuti White
Tessuti Black